Transparència

El Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya gestiona, mitjançant la societat CSC Vitae, S.A., el Centre Integral de Salut Cotxeres (CIS Cotxeres). En compliment del que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la informació objecte de publicitat activa segons la referida llei es troba al Portal de Transparència del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya al següent enllaç: http://www.consorci.org/el-csc/transparencia/).  

 

Així mateix, li informem que al mateix Portal de Transparència del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya hi ha habilitada una bústia en la que podrà sol·licitar qualsevol informació pública que no es trobi publicada en el mateix.

 

Eines personals